نتیجه تصویری برای گل های زیبا در گلدان

***نسیم معرفت***

به نام خدا

 انسان خردمند  رفتار و گفتارش خردمندانه است و کسی که خِرَد بر او حاکم باشد خُرد نخواهد شد و نابخردی رذیلتی است که رذایل فراوانی را بدنبال دارد . خردمند پیوسته بر پایه منطق و استدلال و ادب حرکت می کند و از سخن باطل و  تهمت و افتراء و دروغ  پرهیز می کند .

هست عیار آدمی در عقل او
عقل راروشن نگهدار ای عمو

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 


** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی


*****************************************


** همه انسانهادرمعرض خسارت و فسادهستندمگر...  +آیت الله سعادت میرقدیم لاهیچی +نسیم معرفت+کلیک


** سخنانی کوتاه  ازآیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+نسیم معرفت+کلیک


**سخنانی کوتاه  ازآیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+کلیک

 
برچسب ها :
کسی که خِرَدبراو حاکم باشدخُردنخواهد شد+آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی , 

موضوع :
یادداشت های استاد سعادت میرقدیم ,