نتیجه تصویری برای برنجزار

***نسیم معرفت***

به نام خدا


دو بیت ناقابل تقدیم شما


** ازبرنجکاربپرس که برنج چیست؟+ نسیم ادب

 


نادیده رنج چه داند که رنج چیست؟

از برنجکار بپرس  که  برنج چیست؟

به  زحمت و رنج  گنج  میسّر  شود

نابرده رنج چه داند که گنج چیست؟


سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

برچسب ها :
ازبرنجکاربپرس که برنج چیست؟+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی , 

موضوع :
یادداشت های استاد سعادت میرقدیم ,