تصویر مرتبط

***نسیم معرفت***


به نام خدا** ماه صِیام به پایان رسید و دلها زِدُوده شد * وای برکسی که دراین ماه رفوزه شد


ماه صِیام به پایان رسید و دل ها زِدُوده شد

وای   بر   کسی که  در  این  ماه رفوزه شد


***************


ماه صیام تمام گشت و دل ها زدوده شد


وای بر  کسی  که در این ماه رفوزه  شدشعر از سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 
برچسب ها :
ماه صِیام به پایان رسیدودلهازِدُوده شد*وای برکسی که دراین ماه رفوزه شد+آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,  شعر , 

موضوع :
یادداشت های استاد سعادت میرقدیم ,